menu

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre predaj elektronických služieb

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia pre všetky zmluvy o predaji elektronických služieb (ďalej len "služby") uzavreté medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom.
  2. Zákazník je povinný sa s týmito VOP oboznámiť a v prípade nesúhlasu s nimi nesmie využívať služby.
 2. Definície
  1. Poskytovateľ služieb – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje elektronické služby.
  2. Zákazník – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa.
  3. Elektronické služby – sú služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu alebo iných elektronických komunikačných sietí.
  4. Zmluva – je dohoda medzi poskytovateľom a zákazníkom o poskytnutí služby.
 3. Objednávka služby
  1. Zákazník si môže službu objednať prostredníctvom internetového formulára alebo iného elektronického spôsobu komunikácie.
  2. Objednávka služby je záväzná po uplynutí 14 dňovej skúšobnej lehoty a zaväzuje zákazníka k zaplateniu ceny za službu. Od objednania služby je možné odstúpiť a to prostredníctvom zákazníckeho účty v časti platby.
  3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníka v prípade nedostupnosti služby alebo nedostatočných informácií o objednávke.
 4. Cena a platba
  1. Cena za služby je uvedená na internetovej stránke poskytovateľa služieb.
  2. Zákazník je povinný zaplatiť cenu za službu vopred, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  3. Platba sa vykonáva elektronicky, a to buď bankovým prevodom alebo online platbou.
 5. Poskytovanie služieb
  1. Poskytovateľ služby zabezpečí poskytnutie služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
  2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za chyby alebo prerušenie poskytovania služby v prípade výpadku internetu alebo iných technických problémov, ktoré nemôže ovplyvniť.
  3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na prerušenie alebo ukončenie poskytovania služby v prípade porušenia podmienok alebo neoprávnenej činnosti zákazníka.
 6. Ochrana osobných údajov
  1. Poskytovateľ služby sa zaväzuje dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov a chrániť osobné údaje zákazníkov.
  2. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov poskytovateľom služieb v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytnutie služby.
 7. Záruka a reklamácia
  1. Poskytovateľ služby poskytuje zákazníkovi záruku na službu v rozsahu stanovenom zákonom.
  2. Zákazník má právo na reklamáciu v prípade zistenia chyby na poskytnutej službe. Reklamáciu je potrebné podať do 30 dní od poskytnutia služby.
 8. Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti
  1. Poskytovateľ služby nezodpovedá za škodu spôsobenú zákazníkovi v dôsledku nedostupnosti služby alebo iných technických problémov, ktoré nie sú v jeho moci.
  2. Zodpovednosť poskytovateľa služby za škodu spôsobenú zákazníkovi sa obmedzuje na výšku ceny za poskytnutú službu.
 9. Zmeny všeobecných obchodných podmienok
  1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.
  2. Zákazník sa zaväzuje pravidelne skontrolovať, či sú VOP aktuálne a platné.
 10. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto VOP predstavujú úplné a výhradné ujednanie medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom a nahradzujú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody.
  2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo nevykonateľným, neovplyvňuje to platnosť ostatných ustanovení.
  3. Všetky spory vyplývajúce z týchto VOP budú riešené v súladnosti s platnými zákonnými predpismi na území Slovenskej republiky.
 11. Kontaktné údaje
  1. Zákazník môže kontaktovať poskytovateľa služieb na nasledujúcich kontaktných údajoch:
  E-mailová adresa: info@hipali.com
  Telefónne číslo: +421 950 723 429

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. apríla 2023.

Poskytovateľ služby: Pavel Lipták, 9.mája 39, Brezno 97703, IČO: 41863640