menu

Podmienky používania aplikácie

Vitajte v aplikácii HiPaLi manager! Predtým, než začnete používať našu aplikáciu, prosím, pozorne si prečítajte nasledujúce podmienky používania. Ak s nimi nesúhlasíte, nemali by ste používať našu aplikáciu.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Poskytovateľom aplikácie je Pavel Lipták, so sídlom na adrese 9.mája 2145/39, 977 03 Brezno, IČO: 41863640, registrovaný na OÚ Brezno, Číslo živnostenského registra: 630-10099 (ďalej len „Poskytovateľ“).
  2. Používaním aplikácie súhlasíte s týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“).
 2. Predmet aplikácie
  1. Aplikácia slúži na vytváranie jedálnych lístkov, graficky upravených zoznamov a iných.
  2. Používanie aplikácie je počas obdobia 14 dní bezplatné, s výnimkou prípadov, kedy Poskytovateľ ustanoví inak. Poplatok za používanie aplikácie sa riadi aktuálnym cenníkom zverejneným na webovej stránke hipali.com v časti cenník.
 3. Používanie aplikácie
  1. Používanie aplikácie je povolené pre fyzické osoby a pre právnické osoby.
  2. Používateľ nesmie aplikáciu používať na žiadne nezákonné účely, ako napríklad podvod, výrobu, distribúciu alebo využívanie nezákonných materiálov alebo obsahu.
  3. Používateľ nesmie zasahovať do technického zabezpečenia aplikácie alebo sa pokúšať obísť bezpečnostné opatrenia.
 4. Obsah aplikácie
  1. Obsah aplikácie môže obsahovať autorské práva alebo práva duševného vlastníctva a sú chránené zákonom.
  2. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať autorské práva a práva duševného vlastníctva a nesmie obsah aplikácie používať pre nezákonné účely.
  3. Obsah a funkcionality aplikácie môžu byť pravidelne aktualizované alebo menené bez predchádzajúceho upozornenia.
 5. Ochrana osobných údajov
  1. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov podľa platných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.
  2. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnompre poskytovanie služieb a funkcií aplikácie.
  3. Poskytovateľ zbiera iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie služieb a funkcií aplikácie a ktoré sú poskytnuté dobrovoľne používateľom.
  4. Používateľ má právo kedykoľvek zmeniť svoje osobné údaje alebo požiadať o ich vymazanie.
 6. Zodpovednosť a záruky
  1. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním aplikácie.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené tretími stranami, ktoré súvisia s používaním aplikácie.
  3. Poskytovateľ neručí za funkčnosť aplikácie v prípade, že výpadok alebo porucha bola spôsobená používateľom alebo tretími stranami.
 7. Zmeny Podmienok
  1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Podmienky používania.
  2. Používateľ bude o zmene alebo doplnení Podmienok používania informovaný e- mailom alebo notifikáciou v aplikácii.
  3. Používateľ má právo na zrušenie svojho účtu v aplikácii v prípade nesúhlasu s novými Podmienkami používania.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky používania predstavujú celú dohodu medzi Poskytovateľom a Používateľom a nahradzujú akékoľvek predchádzajúce dohody alebo zmluvy.
  2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia týchto Podmienok používania musia byť urobené v písomnej forme.
  3. Ak sa nejaká časť týchto Podmienok používania stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, zvyšok Podmienok zostáva v platnosti.
  4. Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia v aplikácii.
 9. Platobné podmienky
  1. Používateľ súhlasí s platbou za prístup a používanie niektorých častí aplikácie.
  2. Platby sa budú vykonávať prostredníctvom platobnej brány tretích strán a poskytovateľ nezodpovedá za žiadne chyby alebo omeškania v súvislosti s platbami.
  3. Používateľ si musí byť vedomý, že pri platbách za služby tretích strán môžu byť účtované poplatky a dane, ktoré nie sú súčasťou ceny aplikácie.
 10. Dohľad a riešenie sporov
  1. Ak Používateľ má akékoľvek otázky alebo námietky týkajúce sa aplikácie, môže kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktného formulára v aplikácii.
  2. Spory medzi Používateľom a Poskytovateľom sa budú riešiť prostredníctvom mimosúdneho vybavenia sporov alebo prostredníctvom súdneho konania podľa platných zákonov.

Tieto Podmienky používania sú platné a účinné od 1. apríla 2023 a predstavujú záväznú dohodu medzi Poskytovateľom a Používateľom. Používateľ by si pred používaním aplikácie mal pozorne prečítať tieto Podmienky a ak nesúhlasí s niektorým z ustanovení, nemal by aplikáciu používať.